Formularz rejestracji

Informacje o profilu

Dane do logowania
Powrót do logowania
To nie jest adres e-mail!
E-mail jest wymagany!
Ten mail jest już wykorzystywany!
"E-mail" jest niepoprawny!
Hasło jest wymagane!
Wpisz poprawne hasło!
Proszę wpisać 6 lub więcej znaków!
Proszę wpisać 16 lub mniej znaków!
Captcha jest niepoprawna!
E-mail lub hasło są niepoprawne!
Hasła nie są identyczne!
Hasło minimum 6 znaków!

Regulamin & prawo zwrotu

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.4online.pl/sklep Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.4ONLINE.PL/SKLEP

 

      I.      Postanowienia ogólne
     II.      Definicje
    III.      Rodzaj i zakres usług elektronicznych
   IV.      Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
    V.      Warunki zawierania umów sprzedaży
   VI.      Sposoby płatności
  VII.      Koszt, termin i sposoby dostawy
 VIII.      Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
   IX.      Gwarancja produktu
    X.      Tryb postępowania reklamacyjnego
   XI.      Prawo odstąpienia od umowy
  XII.      Własność intelektualna
 XIII.      Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
XIV.      Postanowienia końcowe

 

I.           POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem  www.4online.pl/sklep prowadzony jest przez 4ONLINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000433634, NIP: 8992738232, REGON: 021972729, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ametystowa 1/4 52-215 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@4online.pl, tel. +48 71 70 70 110.
 2. Sklep www.4online.pl/sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.4online.pl/sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.4online.pl/sklep, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep www.4online.pl/sklep prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.4online.pl/sklep należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.4online.pl/sklep użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a)    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b)    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c)    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II.            DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.4online.pl/sklep umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.4online.pl/sklep umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.4online.pl/sklep.
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA 4ONLINE Sp. z o.o. KRS: 0000433634, NIP: 8992738232, REGON: 021972729, ul. Ametystowa 1/4 52-215 Wrocław.
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 16. FORUM DYSKUSYJNE - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami.

 

III.           RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.  Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a)    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b)    prowadzenie Konta w Sklepie,

c)    korzystanie z Newslettera,

d)    udostępnianie Forum Dyskusyjnego.


2.  Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3.  Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV.          WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
d)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia komentarza na Forum Dyskusyjnym albo zaprzestaniu jego zamieszczania przez Użytkownika.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)    komputer z dostępem do Internetu,
b)    dostęp do poczty elektronicznej,
c)    przeglądarka internetowa,
d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. V.            WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 6. Zamówienia można składać:

a)    poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.4online.pl/sklep) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaż@4online.pl,

c)    telefonicznie pod numerem: 717070110.

 1. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od ……. do …… [M1] Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a)      Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b)      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • niniejszy Regulamin.

c)      Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

 

VI.          SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)    płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  94 1140 2004 0000 3402 7498 9304 (……[M2]  Bank) 4ONLINE Sp. z o.o., ul. Ametystowa 1/4 52-215 Wrocław, NIP: 8992738232W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie ….[M3]  Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 1. VII.           KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost-u lub firmy kurierskiej (Pocztex).
 4. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Lekcyjna 146, 51-169 Wrocław.
 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a)    Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3  Dni Roboczych.

b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 4 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 

 1. VIII.        WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a)    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b)    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@4online.pl

c)    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d)    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. IX.          GWARANCJA PRODUKTU
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadajągwarancję producenta i sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 4. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT oraz karta gwarancyjna.

 

 1. X.            TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a)    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b)    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@4online.pl lub pisemnie na adres: Serwis  4online sp. z  o. o.  ul. Lekcyjna 146, 51-169 Wrocław.

c)    W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d)    Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Lekcyjna 146, 51-169 Wrocław.

e)    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f)     W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaż@4online.pl

b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. XI.          PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem portalu Allegro.pl, należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@4online.pl. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podając ponadto numery ofert i loginu w portalu Allegro.pl. Przesyłkę należy nadać na adres 4online sp. z o.o.  ul. Lekcyjna 146 51-169 Wrocław.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 1. XII.         WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 2. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.4online.pl/sklep korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością 4ONLINE Sp. z o.o. KRS: 0000433634, NIP: 8992738232, REGON: 021972729, ul. Ametystowa 1/4 52-215 Wrocław. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.4online.pl/sklep, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.4online.pl/sklep stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1. XIII.        POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
 2. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

 1. XIV.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 3. 2.    W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

 


 [M1]Proszę o uzupełnienie.

 [M2]Proszę uzupełnić nazwę banku.

 [M3]Proszę o uzupełnienie.

Close

< 1 2 3 >

Polecane dla Ciebie

Witamy w sklepie komputerowym 4online.pl

4onLine.pl to komputery najwyższej jakości,
zawsze dostępne od ręki.

Specjalizujemy się w sprzedaży laptopów, które oferujemy w najniższych cenach. Aby to osiągnąć prowadzimy dokładną selekcję dostępnego na rynku sprzętu, w szczególności koncentrujemy się na pozyskiwaniu końcówek magazynowych, wyprzedażach oraz ofercie fabrycznie recertyfikowanych komputerów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom atrakcyjny stosunek jakości do ceny.

Oferujemy urządzenia o różnych zastosowaniach: komputery dla graczy, komputery biznesowe, komputery ekonomiczne oraz komputery multimedialne, a także liczne akcesoria komputerowe.

Prowadzimy również profesjonalny serwis sprzętu, zarówno przed, jak i po sprzedaży produktu, dzięki czemu jesteśmy w stanie zmodyfikować komputery zgodnie z wymaganiami klienta, a także wykonać szybko i skutecznie wszystkie niezbędne naprawy.

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
lub e-mailowego

+48 71 70 70 110
biuro@4online.pl

Jakość


Wiemy, jak ważna jest jakość produktów, dlatego oferujemy tylko sprawdzone urządzenia o doskonałych parametrach. Aby jak najlepiej dopasować nasze produkty do wymagań klientów oferujemy również możliwość modyfikacji konfiguracji proponowanych urządzeń.

Gwarancja


Wszystkie oferowane urządzenia posiadają gwarancję producenta i sprzedawcy na 24 miesiące. Dzięki temu nasi klienci mogą mieć pewność, że kupione produkty będą sprawne przez długi czas użytkowania.

Serwis


Dzięki własnemu serwisowi jesteśmy w stanie dopasować ofertę do różnych potrzeb, a także wykonywać szybkie i skuteczne naprawy urządzeń. Nasi wysoko wykwalifikowani i doświadczeni technicy są w stanie sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom.

Infolinia


+48 71 70 70 110 - Dla naszych klientów uruchomiliśmy ten specjalny numer telefonu, dzięki któremu w przypadku pytań można szybko skontaktować się z naszym specjalistą.

Co mowią o nas klienci

Przemo123

7 sierpnia 2015 06:35

Sklep jak najbardziej godny polecenia, duży wybór towarów, konkurencyjne ceny, szybka realizacja zamówień.

Iwona

7 sierpnia 2015 06:36

Bardzo rzetelna firma, szybka realizacja, towar zgodny z opisem, bardzo miła obsługa!

Tom18

7 sierpnia 2015 06:36

Pozytywnie oceniam współpracę - realizacja zamówienia przebiegła pomyślnie. Obsługa klienta na każdym etapie współpracy jest na wysokim poziomie merytorycznym i interpersonalnym. Polecam zakupy w sklepie!